طراحی اماکن متبرکه

مسجد اهل سنت قشم:

این پروژه در 3 طرح پیشنهادی صورت گرفته که با همکاری طراح متخصص در این حوضه طرحها به هیات امنا تحویل و در روند ساخت قرار گرفت.