طراحی نمادهای شهریکار فرما شهرداری سنقر سال 1390

پیمانکار :آکادمی طراحان 3 عنصر
توضیحات:در این پروژه که برای یادمان شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس طراحی گردید سعی بر تلفیق الگوه های رایج و ترکیبی با فضای مدرن مد نظر قرار گرفت که در نتیجه مورد رضایت صاحبان امر قرار گرفت.طراحی های نمادی در محیط شهری