خدمات موسسه طراحان 3 عنصر

آکادمی طراحان 3 عنصر تنها موسسه داراری مجوز در زمینه های تخصصی چاپ 3 بعدی (مجهز به دستگاه حرفه ای Maker BOt  ) و ساخت و پرداخت انیمیشن 2 و 3 بعدی در غرب کشور

ساخت انیمیشن 3 بعدی

ساخت پویانمایی 3 بعدی

ساخت باران در 3dsmax

پرینت 3 بعدی

خدمات چاپ 3 بعدی

ساخت باران در 3dsmax